QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

(Thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020) tổ chức vào ngày 05/07/2015)

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Bản “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam” là quy định chung về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam, được ban hành chính thức nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được về hoạt động của Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt nam trong hơn 05 năm qua, phù hợp với tình hình phát triển và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động giao lưu kết nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nhân họ Phạm và đáp ứng nhu cầu của các doanh nhân trong việc tham gia làm việc họ, như hỗ trợ tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Quy định chung về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam.

Chương I: TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1: Thể theo yêu cầu của các Doanh nhân họ Phạm về việc cần thiết phải nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động giao lưu, hợp đồng hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, thương mại giữa các Doanh nhân họ Phạm , ngày 05/07/2015 các đại biểu tham dự Đại hội nhiệm kỳ II – Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm đã đồng tâm quyết nghị đổi tên của Tổ chức “Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm Việt Nam” trước đây, thành Tổ chức “Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam” . Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) là một tổ chức tự nguyện của các doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và đoàn kết trên tinh thần đồng tông đồng tộc. Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam là thành viên của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam; Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam duy trì quan hệ với Hội đồng Toàn Quốc họ Phạm Việt Nam để tham gia các hoạt động dòng họ.

Điều 2: Mục đích của Hội đồng là tập hợp, đoàn kết các doanh nhân để gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời động viên nhau tăng cường gắn bó với những hoạt động của dòng họ Phạm.

Chương II: NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 3: Hội đồng có các nhiệm vụ sau:

 • Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Hội đồng; giúp đỡ nhau kinh nghiệm phát triển, làm giầu hướng thiện đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
 • Tuyên truyền, vận động các doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống dòng họ Phạm và hoạt động từ thiện của Hội Đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

Chương III: HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 4: Các doanh nhân họ Phạm ở trong và ngoài nước tán thành Quy chế tự nguyện xin gia nhập Hội đồng, đều có thể trở thành Hội viên của Hội đồng. Những doanh nhân là dâu, rể của họ Phạm có tâm huyết gắn bó với dòng họ Phạm, có những hoạt động ủng hộ, giúp đỡ Hội đồng hoạt động, tán thành Quy chế, tự nguyện xin gia nhập Hội đồng đều có thể trở thành Hội viên của Hội đồng. Thủ tục kết nạp Hội viên do Hội đồng quy định.

Điều 5: Nhiệm vụ của Hội viên

 • Chấp hành Quy chế và các nghị quyết của Hội đồng; tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt Hội đồng; xây dựng Hội đồng ngày càng mở rộng và vững mạnh.
 • Tuyên truyền, vận động các doanh nhân họ Phạm ở trong nước và ở nước ngoài hưởng ứng tham gia mọi hoạt động của Hội đồng và các hoạt động của dòng họ Phạm Việt Nam, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng.
 • Đóng góp hội phí hàng năm và tích cực hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng DNHPVN, cũng như các hoạt động việc họ của Hội đồng Gia tộc tại quê hương, Hội đồng họ Phạm các cấp nơi mình sinh sống, làm việc và Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

Điều 6: Quyền hạn của Hội viên

 • Được tham gia sinh hoạt Hội đồng, thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội đồng.
 • Được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng và hoạt động của Dòng họ Phạm Việt Nam.
 • Được bầu cử và ứng cử vào Ban Lãnh đạo của Hội đồng theo Quy chế.

Điều 7: Thể thức ra khỏi Hội đồng, chuyển đổi Hội viên

 • Ban Thường trực quyết định khai trừ Hội viên ra khỏi Hội đồng khi Hội viên vi phạm một trong các điều sau: không đóng hội phí quá 3 năm, vi phạm pháp luật hoặc làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Hội đồng.
 • Do sức khoẻ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, Hội viên có thể tự nguyện làm đơn rút ra khỏi Hội đồng hoặc sang tên Hội viên cho con hoặc anh em ruột là doanh nhân họ Phạm.

Chương IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 8: Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số quá bán.

Điều 9: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng bao gồm:

 • Ở Trung ương có Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam.
 • Ở Tỉnh/Thành phố và ở nước ngoài nếu có nhu cầu thì có thể thành lập các Hội đồng Doanh nhân họ Phạm ở Tỉnh/Thành phố và ở nước ngoài.
 • Việc thành lập các Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Tỉnh/Thành phố hoặc nước ngoài do các doanh nhân ở Tỉnh/Thành phố hoặc nước ngoài tự nguyện thành lập. Các Hội đồng này tự nguyện xin gia nhập Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam (cấp Trung ương) sẽ được công nhận là thành viên của Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam.
 • Các Hội đồng thành viên tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam.

Điều 10: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội đồng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội họp 05 năm 1 lần, do Hội đồng triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có quá bán (>50%) số ủy viên Hội đồng yêu cầu.

Đại hội đại biểu toàn quốc có nhiệm vụ:

 • Thảo luận và góp ý kiến Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ sau.
 • Thảo luận và góp ý kiến Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Hội đồng.
 • Thảo luận các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế của Hội đồng.
 • Thông qua các văn kiện cần thiết khác do Chủ tịch đoàn đề nghị.
 • Bầu Hội đồng Nhiệm kỳ mới.

Điều 11: Hội đồng là bộ phận lãnh đạo cao nhất giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên của Hội đồng do Đại hội toàn quốc quyết định. Hội đồng họp thường kỳ 06 tháng 1 lần, họp bất thường do Bộ phận Thường trực triệu tập.

Điều 12: Hội đồng có nhiệm vụ:

 • Thực hiện nghị quyết Đại hội.
 • Quan hệ với Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam để tham gia các hoạt động dòng họ.
 • Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Hội đồng đến các Hội thành viên và Hội viên.
 • Bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo Hội đồng (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên thường trực).
 • Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội.
 • Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường.

Điều 13: Bộ phận Thường trực

 • Bộ phận Thường trực do Hội đồng bầu ra.
 • Bộ phận Thường trực gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và một số Ủy viên thương trực. Số lượng bộ phận thường trực do Hội đồng quyết định. Bộ phận Thường trực họp thường kỳ 03 tháng 1 lần.
 • Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ:
  • Điều hành các hoạt động thường xuyên của Hội đồng.
  • Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng.
  • Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Hội đồng.
  • Thường xuyên liên hệ với Thường trực HĐTQ họ Phạm Việt Nam để biết và tham gia các hoạt động dòng họ.

Điều 14: Nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký:

 • Chủ tịch Hội đồng là người đại diện của Hội đồng, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Hội đồng; đại diện cho Hội đồng trong những mối quan hệ với với HĐTQ họ Phạm Việt Nam và các tổ chức khác; chủ tọa các các kỳ họp của Ban Chấp hành và Bộ phận Thường trực; tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội và các quyết định của Hội đồng.
 • Các Phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công các công việc cụ thể và được ủy quyền triệu tập hoặc điều hành Hội đồng khi Chủ tịch vắng mặt.
 • Tổng Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng, điều hành công việc thường xuyên của Hội đồng, trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Hội đồng, xây dựng kế hoạch công tác giữa hai kỳ họp của Bộ phận Thường trực.

Điều 15: Về việc thành lập các Công ty Cổ phần doanh nhân họ Phạm

Có thể thành lập Công ty cổ phần với các cổ đông là các doanh nhân họ Phạm là hội viên của Hội đồng và có thể mở rộng huy động vốn từ các thành viên trong dòng họ; Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp; phát huy thế mạnh liên kết sức mạnh tổng hợp, đa ngành nghề lĩnh vực của các doanh nhân họ Phạm. Chỉ được thành lập công ty doanh nhân họ Phạm khi đã được Ban Thường trực Hội đồng thông qua Đề án hoạt động của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty định kỳ thông báo kết quả hoạt động của công ty với Thường trực Hội đồng để đảm bảo Công ty hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích của Hội đồng doanh nhân họ Phạm, vừa đảm bảo quyền tự chủ của các cổ đông và quyền tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của công ty, vừa có sự phối kết hợp hỗ trợ các hoạt động của công ty với các hoạt động của Hội đồng.

Chương V: TÀI CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 16: Các nguồn thu của Hội đồng gồm có:

 • Hội phí theo quy định (1.000.000 đồng/năm).
 • Tiền đóng góp tự nguyện hảo tâm của các Hội viên.
 • Tiền và hiện vật ủng hộ, tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
 • Các khoản thu do tổ chức những hoạt động xã hội được phép.
 • Các khoản thu khác không trái với quy định của pháp luật.

Điều 17: Các nguồn chi gồm có:

 • Chi cho các hoạt động của Hội đồng.
 • Chi tài trợ hoạt động việc họ và đóng góp cho Quỹ hoạt động việc họ của Hội đồng họ Phạm các cấp.
 • Chi mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng, Trụ sở.
 • Các khoản chi hợp lý khác.

Thông qua quy chế hoạt động tài chính của Hội đồng DNHPVN về việc thu chi, minh bạch khách quan, đúng pháp luật.

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Bản Quy chế này gồm 6 chương, 19 điều do Đại hội toàn quốc Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam thông qua ngày 05 tháng 07 năm 2015 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội toàn quốc Hội đồng họ Phạm Việt Nam thông qua.

Điều 19: Chỉ có Đại hội toàn quốc Hội đồng Doanh nhân họ Phạm Việt Nam mới có quyền sửa đổi Bản Quy chế này.

Đại hội đại biểu các doanh nhân họ Phạm Việt Nam nhiệm kỳ II (2015-2020) thông qua vào ngày 05/07/2015.